картички
 


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.makeyour.net Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.makeyour.net, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Ти Ен Ди Софт ЕООД, ЕИК: 131143848, седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Кр. Поляна“, бл. 132А извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www. makeyour.net, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.makeyour.net ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.makeyour.net или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.makeyour.net IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Ти Ен Ди Софт ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www. makeyour.net

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Ти Ен Ди Софт ЕООД, ЕИК: 131143848
3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София, жк „Кр. Поляна“, бл. 132А, www.makeyour.net e-mail: office@tnd-soft.com
4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София, жк „Кр. Поляна“, бл. 132А
5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”
8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора:
Към момента МАГАЗИНЪТ предлага единствено изработка на личен годишен хороскоп, изготвен индивидуално и не подлежи на право на отказ и връщане на заплатена сума.МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.makeyour.net. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.


Условия за ползване


Ползвайки услугите на сайта, Вие се съгласявате, че:
  • няма да изпращате или публикувате на сайта материали,текстове и/или изображения нарушаващи авторски права, търговски марки, интелектуална собственост на трети страни и Българското законодателство;

  • няма да публикувате материали, текстове и/или изображения с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост;

  • няма да използвате сайта с рекламна или каквато и да е друга цел, различна от предназначението на сайта;

  • приемате да получавате информация отнасяща се до Makeyour.net и предлаганите от Makeyour.net услуги;

  • данните, които предоставяте могат да бъдат ползвани за нуждите и целите на сайта. Те няма да бъдат предоставяни на трети страни под каквато и да е форма и за каквито и да е цели;

  • Makeyour.net запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, ако те не отговарят на гореспоменатите условия;

  • Makeyour.net си запазва правото да променя едностранно тези условия и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна, това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия.